Masakr

1. Desatero krutých zim přežitých v teple žhnoucí záře slávy minulé

Já, vojvoda druhdy mocný a cituprostý panovník
Říši svoji rekům mladším jsem již dávno přenechal
Na svůj lesní hrádek skromný, jenž v temném hvozdu dobře skryt
Na vejminek zasloužený honem rychle pospíchal

Míru splaceného krví prolitou chtíc užívati
Klidu v duši, řádu v mysli bez vojenství rozvíjeti

Nahánění šelem divých, pojímání panen krotkých
Turnajůch s tupými dřevci, mnohých her v kostky a v karty
I sportůch druhých všelikých podobně tak ušlechtilých
Pěstovati ku radosti i pro zdraví svého dosti

Hodokvasům bezbřehým nestřídmě se oddávati
Z rohu stálé hojnosti ku smrti se opíjeti

Však mi míru věčného není zcela dopřáno
Sejíti stářím poklidným není ještě souzeno
Červ pochybnosti pilný skrytě práci svou provádí
V hlavě mojí hlas podivný podivnou řeč podivně dí

"Pane můj druhdy mocný, už dlouze pouze sníš
Promni svůj zrak zkalený, ať krutou pravdu zříš

Vždyť ještě dnové tví vůbec nejsou sečtení
Vždyť ještě tělo tvé není zcela scvrknuté
Vždyť ještě paže tvá mocně mečem vládnout zná
Však nicota nicotná zaživa tě požírá"

2. Projížďka hvozdem hlubokým za oučelem sčítání stavůch vlkůch a vlkodlakůch

Krajina vskutku idylická kol mne se všude prostírá
Já pán její samojediný jejích písní dosyta si užívám

Klokotání bystřin, zpěv skřivanův
Skřehotání ropušnice, řev hejkalův
Šumění listoví, tokání tetřeví
Vzlyk právě przněných vilných vil pralesních

A sluchem mým jest nejvíce ceněna
Mrazivá píseň vlčího plemena

Však požitek můj znalecký stále více rozvrací
Kterak hosti nezvaní do mysli se navrací
Ozvěn shluk prapodivný tuze disharmonický
Neustále sílící, klid v nitru mém ničící

"Pane můj druhdy mocný, už dlouze pouze sníš
Promni svůj zrak zkalený, ať krutou pravdu zříš

Vždyť ještě dnové tví vůbec nejsou sečtení
Vždyť ještě tělo tvé není zcela scvrknuté
Vždyť ještě paže tvá mocně mečem vládnout zná
Však nicota nicotná zaživa tě požírá"

3. Rozhodnutí nezvratné všecken mír rozhodně rozvracející

Okamžik pouhý prchlivý na hlavu naráz vše staví
Mlžinu vichr rozvíří, mne vzbudí ze snůch slazených
Závoje šedé rozcáří, již zřím v barvách satuřených
Ten nápěv není falešný, - složen byl ze slov pravdivých

"Pane můj druhdy mocný, už dlouze pouze snils
Promnuls svůj zrak zkalený a krutou pravdu zřels

Vždyť ještě dnové tví vůbec nejsou sečtení
Vždyť ještě tělo tvé není zcela scvrknuté
Vždyť ještě paže tvá mocně mečem vládnout zná
Však nicota nicotná skorem by tě požrala"

Jeden zvuk v té pestré škále chybí pořád neustále
Postrádání jeho skrytě rve mou mysl dál a dále

Tu jest, po čem tak lačná - lítá vřava válečná
Trylkování polniční, lomození bitevní
Poraněných kvílení, jejich kostích praskání
To jsouc tóny uším mým nejliběji znějící

Ku jich vyslyšení potřeba válčení
Dalšího kojení po krvi žíznění

4. Bezbožné rouhání zpovědní před tažení vojnového započetím

Novota vskutku podivná i na hrádek můj dolehla
Sluha boha zkříženého zmámil sluchu lidu mého

Před pár lety kterak žebrák musil u mne prositi
A nyní i mé chování odvahuje plísniti
K zpovídání před svou poutí že prý musím zajíti
Jinak hrozí mé konání bohapustým nazvati

"Moc se nám tu roztahuješ, flanďáku otylý
Co kdybychom si tě taky na schnilý kříž přibili?

Slyš tedy mé zpovídání před mou poutí krvavou
Nestojím o tvého boha, natož potom pomoc tvou
Co s takovou skrouceninou zpitvořenou na kříži?
Tu tak spatřit nepřítel náš tak se smíchy pomočí

Bohy všeckny zavrhuji, ve vyšší moc nevěřím
Však udělám to ku tvé vůli a modlu svou vyvolím

K Luciperovi se tedy v tuto chvíli obracím
By byl všecek ku pomoci, po mém boku věrně stál
Dodal pažím našim síly, naše zostřil sekery
A sebranku nám protivnou ohněm sirným v mžiku sžál"

5. Masakr krvavý pro plnění zájmůch vyšších i řezničení nadbytečné pro kojení pudůch nízkých

Běsové zlí krvelační v mysli mojí roky spali
Dnes však náhle probuzeni ku slovu se prodrali
Již v pekelném rytmu křepčí, již radostí se tetelí
Již mysl mou ovládnuli, vůli svou mi vnutili

Přání běsůch s vervou plním, k vojům sokůch kvapem kvapím
Soky drtím, mečem tepu, hlavy půlím, oudy seču

Po letech míru planého boje si užívám
V středu řeže nejprudčejší opět se nalézám
Smrtící i mrzačící rány zas rozdávám
Tónům mému sluchu libým plně se oddávám

Trylek polnice i jízdy lomození
Kostích praskání, raněných kvílení

Masakření všeobecné, krveprolévání značné
Počínání zkázonosné, zabíjení bezcitné
Scenérie bezoutěšné, šance na smrt téměř jisté
Však já zde jsem v pohodě kterak ryba ve vodě

Činnost ta mi nejvíc libá, kratochvíle roztomilá
Profese mnou volená - řezničina šílená

6. Zakončení ouděsné bezpočtům krutou jistotu slibující, však mne bezpočet slibných nejistot skýtající

Vůkol výjev děsuplný, pole žírné pobitevní
Mrchožravci přecpaní, teřichy jim pukají
Krajem smrti kolimahy hřbitovní již drkotají
Po mnoho dnůch zdechliny jsou po tuctech sváženy

Mrtvoly a kusy mrtvol na marách se mačkají
Sokům mým se brány Návy dokořán otvírají

"Chátro i lůzo přežilá, jež úprkem ses spasila
V děrách zůstaň zalezlá, by tě pomsta nestihla
Počneš-li se mi příčiti, hocikterak protiviti
Vzplanou ve mne zase saze, svoji drzost splatíš draze

Pomni odteď, že mé slovo kterak zákon budiž bráno
Jen mně budeš sluchu přáti, mne pak svojim bohem zváti"

Tak běsové ukojeni, krví hojně napojeni
K spánku opět uloženi, na dlouho-li? Jisto není
Moc-li dalších bitev oni v oumyslech svých pro mne strojí?
Li byla ta poslední bitvou mojí poslední?

Otazníkůch zbylo mnohých, však v jednom už pochyb není
Řeč pravdivou hlas pravdivý děl onehdy v hlavě mojí

Dnové mí ještě nejsou sečtení
Tělo mé ještě není scvrknuté
Paže má ještě mečem vládnout zná
A nicota nicotná požrati mne nestíhá